RAS - Rasspecifik AvelsStrategi

På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en s.k. rasspecifik avelsstrategi, RAS. Uppdraget att utforma dessa lades på specialklubbarna, som i sin tur i huvudsak delegerar ut arbetet på rasklubbarna, även om samordningsansvaret kvarstår hos specialklubben.

Remissomgång 2 av RAS 2020-2024 tom 15 mars!
Skicka dina synpunkter och förslag till avel@frk.nu

Foto: Ann Johansson

Rasens framtid
Det yttersta ansvaret för rasens framtid ligger givetvis alltid hos den enskilda uppfödaren och ägaren till avelshunden. Faktorer som spelar in är rasstandarden, både den exteriöra och jaktliga delen, personliga avelsmål samt sund och genetisk hållbar avel.

För att underlätta detta arbete så har vi i detta dokument gjort en kartläggning av nuläget inom de olika delarna samt redogjort för de olika avelsmål och avelsstrategier som är aktuella. För att ytterligare öka förståelsen så finns en beskrivning av Flatcoated retrieverns historik samt hur rasklubbens arbete med RAS fortskridit.

Vid klubbmötet 2007-03-18 presenterades RAS. 2007-09-25 var RAS färdigt och sammanställt. RAS skickades till SSRK för granskning. RAS har blivit fastställt av Svenska Kennelklubbens Avelskommitté vid deras sammanträde den 19-20 januari 2008.

Detta dokument skall vara "levande" och ses som ett stöd vid framtida avel och avelsplanering.