ANTAL DELTAGARE I STUDIEN:

ÄR DIN HUND INTE MED I STUDIEN ÄNNU?

Bara lugn det är inte försent!
Följ bara instruktionerna här på sidan och bidra till ett bättre resultat i forskningen och förhoppningsvis i slutänden friskare flattar.

Delstudie 1:
Långtidsstudie av en årskull

Detta är en unik långtidsstudie som ska kartlägga hälsan hos en årskull. Syftet med denna långtidsstudie är att ge oss svar på hur vår ras mår, vad den drabbas av och vad vi ska fokusera på framöver avseende hälsa och sjukdomar. Förhoppningen är att kunna bryta den negativa trend och statistik som vi har idag med bland annat mycket tumörer/cancer, vilka kan leda till för tidiga dödsfall.


De valpar som föddes under 2012 inbjuds och uppmanas att delta i studien. Resultatet av denna studie ska förhoppningsvis vara att hitta vilka gener som kodar för olika sjukdomar och därmed kunna utarbeta gentester för sjukdomar som drabbar vår ras idag men även finnas som kunskapsbank att söka i för sjukdomar som kan bli problem framåt i tiden. Studien är även tänkt som en kartläggning av rasens allmänna hälsoläge. Vad drabbas våra hundar av? Vilka sjukdomar eller åkommor ska vi fokusera på framöver?


För att kunna genomföra detta behövs en biobank bestående av blodprover av alla deltagande hundar samt tillhörande hälsostatus som uppdateras under hundens liv. Denna fås genom att hundägaren med jämna mellanrum får fylla i en enkät via webben som FRKs avelsråd tar emot och sammanställer. Informationen går vidare till HGG.


Det är rasens hälsoläge som är viktigt, individers uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt av ett begränsat antal personer som följer SKK:s etiska riktlinjer som finns för avelsråd.


De av er som har en hund född 2012 och anmäler sig att delta förpliktigar sig att svara på årliga enkäter samt lämna ett blodprov. Blodprovet tas efter att hunden har fyllt 1 år, tex i samband med HD röntgen eller vaccinering hos veterinären. Enkäterna besvaras via webben eller per brev om det är enklare. Den första är mer omfattande, därefter kommer enklare uppdateringar av hundens hälsa att efterfrågas årligen (sköts automatiskt via email) och en mer utförlig uppföljning vart tredje år. Även denna sköts automatiskt via email (webbaserad enkät) och är inget som hundägaren behöver hålla reda på själv. Om en allvarligare sjukdom eller dödsfall drabbar hunden så ombeds ägaren att rapportera detta direkt.
 

Avelsrådet kommer fortlöpande att rapportera om hur projektet framskrider och de resultat som uppnås.


Hur man går tillväga för att delta?

  1. Skriv ut blanketten "Instruktion till provtagande veterinär" samt "Biobanksmedgivaravtal". Fyll i den första delen av medgivaravtalet och ta med båda dessa till veterinären som tar blodprovet. Blodprovet skickas direkt till biobanken hos SLU enligt instruktionen i blanketten. Veterinärens extrakostnader för blodprovet (max 300 kr) betalas av projektet enligt instruktionen.
  2. Logga in på den webbaserade hälsoenkäten via länken "Hälsoenkät" och fyll i enkäten. Var noga med era kontaktuppgifter. Uppgifterna kommer att hanteras av ett begränsat antal personer som följer SKK:s etiska riktlinjer som finns för avelsråd.
  3. Uppmaning att göra en uppföljning av hundens hälsa kommer via e-post (eller brev om det inte fungerar) efter ca 1 år. Dessa behöver ni inte komma ihåg själva. Detta sker sedan löpande med 1 års intervaller. Omfattningen i enkäterna kommer att variera beroende på ålder hos hunden.
  4. Vid frågor, vänd er till avel@frk.nu eller ring Katarina på 0732-36 70 37.

Det är otroligt viktigt att från början vara inställd på att delta under hela hundens livslängd som vi hoppas ska vara minst 10 år. Om hunden avlider innan dess är det mycket viktigt att orsak (antingen diagnos eller antagen orsak) meddelas projektet via Delstudie 2.


Här på klubbens hemsida kommer information fortlöpande om projekten.

Vi hoppas och tror att många vill delta!

Detta är en unik studie som vi hoppas ska ge oss många svar på hur vi kan få en friskare Flatcoated retriever i framtiden.