Avelsrådet informerar 2009

Uppdateringar 2009

2009.12.28 Tyvärr har ännu ett PRA-fall konstaterats under december 2009:
Caci's Playing to Win S48786/2005 (Almanza Far & Flyg – Caci's Solid Harmony) har fått diagnosen PRA generell.
Han kommer under januari att följas upp med förnyad undersökning på samma sätt som de tidigare diagnostiserade.

 

2010.02.17 December 2009 Cacis Playing to Win S48786/2005 (Almanza Far & Flyg - Cacis Solid Harmony) was diagnosed with PRA.
As soon as possible he will be followed up like the other PRA cases with a new examination as well as with ERG if needed.

 

2009.12.12 Nytt 12 december! Ingen PRA-diagnos!
På SLU 2009 04 01 undersöktes de i Holland under 2008-2009 PRA-diagnostiserade hundarna – nya diagnoser efter denna utvidgade undersökning är:

Starworker's Dancer in the Dark - Retinopati, sannolikt ej ärftlig
O'Flanagan Kaffekask - Retinopati, sannolikt ej ärftlig
Quills Black Peter Pike - Retinopati
Cosmic Cover's Mac Magical - Retinopati, sannolikt ej ärftlig

 

För ytterligare information om undersökningarna hänvisas till dokumentet "Information om PRA" som publicerades på hemsidan 2009-10-25.

 

News December 12th! NO PRA diagnose

New diagnoses after extended examinations April 1st 2009 at SLU for flatcoats previous diagnosed with PRA in the Netherlands during 2008-2009:

Starworker's Dancer in the Dark - Retinopathy, probably non inherited
O'Flanagan Kaffekask - Retinopathy, probably non inherited
Quills Black Peter Pike - Retinopathy
Cosmic Cover's Mac Magical - Retinopathy, probably non inherited

 

For further information, see document "Information about PRA", published October 25th, 2009.

 

2009.12.07 PRA-listan är uppdaterad!

 

2009.11.15 RD (PNP)-listan uppdaterad!

 

2009.10.25 Information om PRA. Information about PRA (English version).

 

PRA-listan kommer att uppdateras inom kort...

 

2009.10.21 Nu är listan över RD (tidigare kallad PNP) uppdaterade Uppdaterad RD-lista.

 

2009.09.01 Vi har under den första delen av året fått in 6 nya fall av RD (PNP). Bland dessa nya fall så har vi lyckats identifiera 4 stycken hundar men bara fått in labresultaten på 2 så att de kan registreras.

 

8 tidigare fall som inte har blivit registrerade och av dessa är det 5 som diagnostiserats på 2000-talet . Detta dels pga att vi inte kunnat identifiera ägarna eller hundarna. Några ägare har valt att inte skriva på registreringsmedgivandet.

 

Tyvärr kan man se flera kända linjer i stamtavlorna bakom dessa fall.

 

Vi ser det som mycket allvarligt att vi kan se en ökning av denna allvarliga sjukdom och publicerar därför igen en uppdaterad artikel om RD/PNP under Hälsa på avelssidan!

 

2009.06.26 RD/PNP

Fakta
Begreppet renal dysplasi har på senare tid ersatt den tidigare benämningen progressiv nefropati (PNP) för att på ett bättre sätt beskriva och kategorisera sjukdomen.

 

Renal dysplasi (RD) är en ärftlig defekt där hunden föds med en fortskridande njursjukdom som orsakas av en medfödd underutveckling av njurarna.

 

Hur sjukdomen visar sig eller hur länge en drabbad hund lever beror helt på hur drabbade njurarna är. Somliga hundar måste avlivas redan som valpar så tidigt som vid 2-6 månaders ålder, andra individer kan leva upp till nio år med långsamt tilltagande symtom på sjukdom.

 

Symtomen hos RD/PNP skiljer sig inte på något vis från de som uppstår vid andra njursjukdomar utan präglas framför allt av ökad törst och urinering, aptitlöshet och avmagring. När sjukdomen fortskrider tillkommer kräkningar, diarré och uttorkning. Sjuka hundar uppvisar inte alltid alla symtom och de första sjukdomstecknen kan variera mycket men består vanligen i att hunden börjar dricka och urinera mer än normalt.

 

I somliga fall drabbas hundar snabbt av akut njursvikt till följd av renal dysplasi, men flertalet lever till mogen ålder innan sjukdomen uppdagas.

 

RD/PNP är en dödlig sjukdom. Vi vet inte med säkerhet idag hur den nedärvs, men en ärftlighetsfaktor finns. Flatcoated retriever tillhör en av de raser som begärt att ingå i SKK:s bekämpningsprogram mot PNP, där central registrering av diagnostiserade fall ingår som en viktig del av arbetet att hålla nere antalet sjukdomsfall i rasen.

 

Registrering

En säker diagnos av PNP kan endast ställas genom analys av njurvävnad. Detta kan även göras på levande hund. Den behöver alltså inte avlivas för att prover skall kunna tas.

 

Proverna skickas av veterinären till ett av de laboratorier som utför den här typen undersökningar av njurvävnad. När diagnosen har påvisat RD/PP så skickas labsvaret till veterinär Astrid Hoppe på SLU för verifiering av sjukdomen. Eftersom Flaten ingår i ett bekämpningsprogram hos SKK så skickar Astrid Hoppe dessa vidare till avelsrådet för identifiering av hunden.

 

Här finns ett stort problem att hundarna inte alltid har angetts med registreringsnamn eller registreringsnummer. Utan ibland har vi bara ett tilltalsnamn och ett födelseår. Men i de flesta fall lyckas vi identifiera hundarna och oftast med hjälp av SKK:s ägarregister eller uppfödarna så får vi uppgifter på ägaren.

 

Vi kontaktar ägaren för att höra efter om de är villiga att skriva under ett ägarmedgivande. Det måste finnas med för att resultatet skall kunna registreras. När det är gjort så skickas medgivandet, stamtavlan och labresultatet tillbaka till Astrid Hoppe. Hon registrerar det sedan hos SKK.

 

Detta förfaringssätt tar ofta ganska lång tid (upp till ett halvår) så därför finns möjligheten att man som ägare själv kan skicka in en kopia av labresultatet så kan registreringen skyndas på.

 

Publicering

Tidigare har vi publicerat varje enskilt fall på hemsidan och i Charmören men fortsättningsvis kommer det endast att ske via SKK:s hunddata samt SSRK:s rasdata.

 

Du kan hjälpa till!

Tyvärr har vi ett antal oregistrerade fall som "ligger" hos avelsrådet. Det kan bero på att ägaren inte vill skriva under men i de flesta fall beror det på att vi inte lyckats identifiera hunden eller att vi inte hittar ägaren.
Så om du har eller har haft en hund som har fått diagnosen PNP/RD och den inte finns registrerad så hör av dig till oss så kanske det är något av dessa papper som vi har liggande.

 

Om ni skulle få en hund med njurproblem så tänk på att be veterinären skriva in reg.nummer och era fullständiga uppgifter på remissen så blir det lättare vid identifiering av hundarna.

 

2009.05.27 Nytt RD/PNP-fall
Följande hund har fått diagnosen RD (tidigare känd som PNP).
Resultatet är inte registrerat ännu men ägarna och uppfödarna har givit sitt tillstånd till publicering.
COSMIC COVER'S OVERNIGHT SENSATION Reg.nr S49309/2008
e: FIUCH Withybed Texas Ranger FIN38747/03
u: SJCH Gunhills Anas Formosa S35666/2001

 

2009.02.09 Nytt PRA-fall. Ytterligare en hund har blivit ögonlyst för PRA! Även den här hunden har svenska linjer bakom sig. Nu är det viktigt att vi alla verkligen kollar upp bakom och runt omkring våra hundar att de är fria från PRA. ALLA hundar som går i avel skall vara ögonlysta senast inom 1 år innan parning. Uppfödare MÅSTE peppa sina valpköpare att ögonlysa sina hundar längre upp i åldrarna!! Även de som inte skall avlas på. För er som har hundar ur linjer med kända anlagsbärare finns det möjlighet att hjälpa till med forskningen om ni lyser dem och man upptäcker PRA. För helsyskon till PRA-sjuka hundar går det ut ersättning för ögonlysning från Flatklubben. För mer info kontakta Avelsansvarig i HS. Hunden det gäller är: QUILLS BLACK PETER PIKE S26712/2001 e.Flatham's Häjmshwene S25927/93 u. Belsud Black Pisces S14975/99

 

2009.02.04 Ny information angående PRA finns här.