VALBEREDNING

Valberedningen väljs på ordinarie Sektionsmöte och Fullmäktigemöte. Antal ledamöter i valberedningen är tre, varav en utses till sammankallande. Sammankallande i valberedningen väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter i valberedningen väljs på två år, så att en ledamot alltid står kvar då ny ledamot väljs.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag på kandidater till de styrelseposter som skall väljas på nästkommande Fullmäktigemöte. Dessutom skall valberedningen lämna förslag på kandidat till posten som revisor.

Valberedningen skall vara opartisk mot styrelsen. Det innebär att ingen ledamot av valberedningen får vara från t.ex. samma familj som någon av styrelseledamöterna.

Valberedningens roll inom en förening är mycket viktig. De som sitter i valberedningen har ett mycket stort inflytande över klubben och därför bör uppgiften som valberedning tas på största allvar. En väl fungerande valberedning arbetar under hela verksamhetsåret. Namn och telefonnummer till valberedningens sammankallande bör publiceras på hemsidan.

Så snart som möjligt efter att valberedningen har utsetts bör den träffas för att diskutera igenom hur arbetet inför nästa Fullmäktigemöte skall läggas upp. Vilka val som är aktuella, hur man skall skaffa sig information om hur styrelsearbetet fungerar och hur man skall nå ut till medlemmarna för att få in nomineringar till de olika posterna som skall besättas. Det är viktigt för en valberedning att känna till hur klubben är organiserad. Ett brett kontaktnät bland medlemmarna är också önskvärt hos valberedningens ledamöter.

Vilka val som skall beredas till nästa år får valberedningen ta reda på genom att läsa Sektions- och Fullmäktigemötesprotokoll. I stadgarna finns information om ledamöternas mandattid.

Ett sätt för valberedningen att skaffa sig information om hur de olika styrelseledamöterna sköter sitt uppdrag är att begära att få samtliga styrelseprotokoll. Valberedningen kan även begära att få närvara vid något av styrelsens möten under året. Enskilda intervjuer med styrelseledamöterna är också ett bra sätt att skaffa sig information. Naturligtvis skall valberedningen handskas konfidentiellt med de personliga uppgifter man får vid dessa kontakter.

Valberedningen ska i första hand ta reda på ledamöternas närvarofrekvens vid styrelsens sammanträden samt visat intresse och engagemang. Det är viktigt att valberedningen når ut till medlemmarna så att de vet till vem de kan nominera kandidater till styrelsen. Det kan ske genom information i Charmören eller på något annat vis som når alla medlemmar. Även personliga kontakter skall naturligtvis användas för att få in nomineringar.

När valberedningen har skaffat sig en bild av hur de olika styrelseledamöterna fungerar i styrelsen samt fått in nomineringar från medlemmarna är det dags för valberedningen att ta ställning till de nominerade kandidaterna. Först bör man ställa frågan om den sittande styrelseledamoten, vars mandat går ut, är villig att ställa upp för omval. Om svaret är ja är det upp till valberedningen att ta ställning till om de anser att den aktuella ledamoten skall förslås för omval. Om den sittande ledamoten inte vill ställa upp för omval är det valberedningens uppgift att i första hand bland de nominerade hitta en lämplig efterträdare.

Om det inte finns någon nominerad eller om valberedningen inte anser att någon av de nominerade är lämplig för uppdraget är det valberedningen uppgift att söka reda på en lämplig kandidat som är villig att åta sig uppdraget.
När valberedningen är färdig med sitt förslag till vilka som skall väljas till styrelsen och revisor bör den sittande styrelsen informeras om valberedningen ställningstagande.

På Fullmäktigemötet bör valberedningens förslag finnas skriftligen så att alla mötesdeltagare kan ta del av det innan mötet börjar.
När det är dags för valen på mötet presenterar någon från valberedningen, oftast den sammankallande, de föreslagna kandidaterna. Naturligtvis kan ytterligare kandidater nomineras av medlemmar direkt på mötet. I sådana fall genomförs ett val antigen med öppen eller sluten omröstning.

När valen är genomförda på årsmötet har valberedningen slutfört sitt uppdrag.

Valberedningen ska ha tillgång till samtliga arbetsbeskrivningar för sektionens funktionärer för att kunna upplysa de tillfrågade personerna om vad uppdraget innebär.

De måste också informeras om att alla förtroendevalda måste dela den målsättning och inriktning föreningen uttalar i stadgar, policy och verksamhetsidé.

I sin egen eventuella avel är de, precis som alla medlemmar givetvis skyldig att följa SKK:s grundregler och avelspolicy.