Hedersutmärkelser

Förtjänta medlemmar kan efter förslag, tilldelas hedersmedlemskap eller förtjänsttecken i klubben.

Hedersmedlemskap 
nomineras av huvudstyrelsen och utses på fullmäktigemötet med majoritetsbeslut.
Hedersmedlem ska ha varit medlem i klubben.
Hedersmedlemskapet gäller från utnämnandet på livstid. Eller till dess vederbörande önskar utträde, alternativt har medvetet agerat på sådant sätt som har skadat klubben
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem.

Kriterierna lyder:
Ska på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften.
Arbetat för klubben utan att se till egenintresse eller särintresse.
Arbetat i demokratisk anda för alla medlemmar.
Varit av stor betydelse, visat stort och långtida engagemang samt aktivt bidragit till att utveckla klubbens verksamhet.
 
Utdrag ur klubbens stadgar:
”Fullmäktigemötet kan, efter förslag från FRK:s styrelse, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem.”

FRK:s hedersmedlemmar:
Bo Larsson
Ingemar Borelius
Staffan Folke
Christer Nälser
Jeanette Mörner Nordström
Gunilla Lefwerth
Låtta Bergstrand


Förtjänsttecken
föreslås av FRK:s sektioner och/eller FRK:s huvudstyrelse och beslutas av FRK:s huvudstyrelse.  
Sektionsstyrelsen eller enskilda medlemmar lämnar förslag till huvudstyrelsen. Huvudstyrelsen kan också själva föreslå personer. Huvudstyrelsen tar beslut på verksamhetsårets sista styrelsemöte och förtjänsttecknen delas ut på nästkommande fullmäktige.

Kriterierna lyder:
Under lång tid förtjänstfullt arbetat för klubben på central och/eller i någon sektion.
Arbetat för rasens utveckling under lång tid
Medverkat till att sprida kunskap om rasen till nya medlemmar.