AVELSRÅDET

Ny organisation runt avelsrådet 2014-2015
Klubben har beslutat att omorganisera vårt avelsråd, främst för att underlätta för de som sitter där så att arbetsbelastningen inte blir så stor. Vi har tillsatt två nya arbetsgrupper samt några nya poster.
Vi tror mycket på denna nysatsning och är väldigt tacksamma för att ni vill ta er an denna stora uppgift som det innebär att sitta i avelsrådet!


Hur arbetar avelsrådet?
Då vi förstått att det finns många som inte känner till hur avelsrådet arbetar och hur beslut i olika avelsfrågor fattas, vill vi försöka att klargöra detta.

 

Avelsrådet

Avelsansvarig i styrelsen utses när den nya styrelsen konstituerar sig. Styrelsen kan antingen utse ett avelsråd eller, vilket är brukligt, uppdra åt avelsansvarige, att knyta lämpliga personer till sig för bildandet av ett avelsråd.

 

En i avelsrådet ingår i styrelsen som ansvarig handläggare i avelsfrågor och för upp avelsrådets frågor i styrelsen för beslut. Det är styrelsen som ansvarar för RAS.

 

Större frågor inom avelsrådets område bereds av avelsrådet och förs upp till Fullmäktige.

 

Avelsrådets uppgifter består bl a av att samla in, sammanställa och delge information samt att bistå uppfödare, hanhundsägare och enskilda hundägare i avelsfrågor rörande Flatcoated retriever.  Avelsrådet representerar också klubben vid olika möten, utbildningar och konferenser

 

Ansvarig för hälsofrågor innebär att ta fram, skicka ut och sammanställa hälsoenkäterna samt att inhämta information från veterinärer och andra experter vid behov. Dessutom görs defektrisk bedömningar på föreslagna kombinationer.

 

Krav för avelsråd

Enligt beslut på årsmötet 2005 togs hanhundslistan bort. Förhoppningen är att fler hanhundar skall komma att användas, så därför ger vi inte längre förslag på hanar till tikägarna utan alla dessa har initierats utifrån. Det kan vara på tikägarens initiativ, men även hanhundsägare och blivande valpköpare är lika välkomna!

 

Defektriskbedömningarna görs vid förfrågan, både för hundar som uppfyller valpförmedlingens krav och de som inte uppfyller dessa krav.

 

Avelsrådet "godkänner" alltså inga kombinationer utan ger bara så mycket information vi kan till frågeställaren så att den kan ta ett eget beslut. Det är ju många faktorer som skall vägas in när en kombination skall göras. Men ansvaret för kullen ligger hos den enskilde uppfödaren samt hos hanhundsägaren.

 

De kullar som annonseras på FRK:s hemsida, samt under "Godkända kullar" i Charmören, uppfyller de valpförmedlingskrav på hälsa och dokumenterade meriter som klubben fastställt.

 

Avelsrådet kontrollerar inte valpförmedlingen men bistår valpförmedlingen med information då den önskas.

 

För övrigt gäller SKK:s regler och rekommendationer vid avel. Detta kan man läsa om på SKK:s hemsida.