ARBETSGRUPP FLATTLÄGRET

Arbetsgruppens ansvar är att:

  • Arbeta för genomförandet av Flattlägret utifrån angivna syfte, mål och förutsättningar
  • Vid arbetsgruppens möten föra minnesanteckningar som vidarebefordras till utbildningsansvarig i huvudstyrelsen för redovisning, muntligen eller skriftligen.
  • Ta fram förslag på datum, plats, inriktning och instruktörer samt ett budgetförslag och presenterar allt för styrelsen för godkännande.
  • Arrangera lägret, vilket innebär marknadsföring, bokning av instruktörer och boende, administrera anmälningar i samarbete med kassören i huvudstyrelsen, samt allt övrigt praktiskt som tillkommer vid arrangemangets genomförande.
  • Efter genomförandet återkoppla till styrelsen med en sammanfattning av genomförandet inklusive ekonomiskt utfall. Kvitton och eventuella övriga kostnader redovisas till huvudstyrelsens kassör skyndsamt efter lägret.


Arbetsgruppens sammansättning:
Gruppen bör bestå av minst tre personer varav helst en ifrån sittande huvudstyrelse.
Ledamöter i arbetsgruppen ska godkännas av huvudstyrelsen.
Arbetsgruppen utser en sammankallande.

FLATTLÄGRET - SYFTE, MÅL OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Flattlägret arrangeras i enlighet med FRKs stadgar §1 Mål samt §2 Verksamhet punkt 2. och 5.

Syfte
Syftet med lägret är att öka kunskapen om flatcoated retrieverns rasspecifika egenskaper, hur rasen kan utbildas samt hur den kan prövas på jaktprov samt användas i praktisk jakt.

Mål
Målet med lägret är att fler medlemmar, även de med väldigt begränsade förkunskaper, ska få verktygen för att kunna utbilda och starta sin flat på jaktprov eller använda sin flat i praktisk jakt.

Målet är även att skapa en större klubbgemenskap som överbryggar kunskapsmässiga och geografiska avstånd mellan medlemmarna.

Förutsättningar

  • Lägret planeras och arrangeras av Arbetsgruppen för Flattlägret, vilka är direkt underställda FRKs huvudstyrelse.
  • Flattlägret arrangeras en gång per år.
  • Kursutbudet ska så långt möjligt erbjuda utbildning på alla nivåer inom främst jakten.
  • Lägret arrangeras på olika platser i landet för att fler medlemmar ska kunna delta utan alltför långa reseavstånd.
  • Lägret ska arrangeras utan vinstintresse. Kursavgifterna ska täcka de kostnader som finns för arrangemanget.