SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTSVAREN

Enkäten ang. valpförmedlingsregler är nu stängd och 328 svar har kommit in.
Vi tackar er alla för att ni tog er tid att delta.